Nederland
Zoek    
Zoeken in alle CSL Behring-websites

Gebruiksvoorwaarden

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. ZE GELDEN VOOR IEDEREEN DIE DEZE SITE BEZOEKT.


Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden in de recentste versie van het Privacybeleid. Lees a.u.b. onze Privacybeleid om te begrijpen hoe CSL Behring uw persoonlijke informatie mag gebruiken of openbaar maken. Behoudens de omschrijvingen in andere disclaimers, richtlijnen, gebruiksvoorwaarden of berichten op deze website vormen de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en CSL Behring met betrekking tot uw gebruik van deze website. Uw gebruik van deze website kan echter gebonden zijn aan bijkomende voorwaarden wanneer u specifieke diensten of onderwerpen raadpleegt in bepaalde delen van deze website, of wanneer u een link volgt van deze website naar andere sites. (Consulteer in dat geval de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de sites in kwestie en beschouw ze als apart en afzonderlijk van het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van CSL Behring.)

CSL Behring behoudt zich het recht voor om te allen tijde toevoegingen, weglatingen of wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden zonder dat we dat vooraf aankondigen. Door deze website te gebruiken gaat u daarmee akkoord. Onder aan de Gebruiksvoorwaarden staat de datum van de laatste update.

Informatie over de site

Als toonaangevend en innovatief farmaceutisch bedrijf wil CSL Behring een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de levenskwaliteit voor patiënten met zeldzame en ernstige aandoeningen. Deze site geeft u inzicht in CSL Behring en zijn wereldwijde dochterondernemingen en verstrekt informatie over de sector. Om het gebruik van deze site te vergemakkelijken geven we u op maat gesneden informatie, afhankelijk van het doel van uw bezoek: als patiënt, gezondheidswerker, investeerder of toekomstige medewerker.

LET OP: DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS NIET BEDOELD EN NIET MAG WORDEN BESCHOUWD ALS MEDISCH ADVIES OF ALS INSTRUCTIE VOOR HET CORRECTE GEBRUIK VAN PRODUCTEN DIE WORDEN GEMAAKT OF GEDISTRIBUEERD DOOR CSL BEHRING.

CSL Behring biedt de informatie op deze website aan voor algemene educatieve en informatieve doeleinden. De informatie is niet bedoeld als alternatief voor het advies, de behandeling of aanbevelingen van gezondheidswerkers. Het is belangrijk dat u het advies volgt van uw arts of van andere gezondheidswerkers die instaan voor uw individuele medische behoeften. Raadpleeg uw arts of een andere gezondheidswerker alvorens gebruik te maken van een geneesmiddel dat op deze website wordt besproken. CSL Behring geeft geen medisch advies of medische dienstverlening.

Beperking van het gebruik

Bezoekers aan onze site mogen één kopie ervan downloaden voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Afgezien daarvan mag de inhoud van deze site op geen enkele manier worden gekopieerd, gedownload, opgeslagen of verspreid, voor welk doel of aan welke betrokkene dan ook, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van CSL Behring. CSL Behring behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en met of zonder reden de toegang van een bezoeker tot deze site te beperken of stop te zetten.

Geen garantie of waarborg

CSL BEHRING TRACHT DEZE SITE UP-TO-DATE TE HOUDEN. DE INHOUD VAN DEZE SITE WORDT ECHTER AANGEBODEN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE WAARBORGEN WAT BETREFT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF NIET-SCHENDING. DE INHOUD VAN DEZE SITE WORDT AANGEBODEN “ZOALS HIJ IS” EN IN DE MATE DAT HIJ BESCHIKBAAR IS. CSL BEHRING MAAKT MET DEZE SITE OF ZIJN INHOUD GEEN ENKELE AANSPRAAK OP OF GEEFT GEEN WAARBORG VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, GELDENDHEID OF BETROUWBAARHEID EN GARANDEERT EVENMIN DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. DE BEZOEKERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERIFICATIE VAN WELKE INFORMATIE DAN OOK ALVORENS ERNAAR TE HANDELEN EN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE GEBEURT GEHEEL OP HET EIGEN RISICO VAN DE BEZOEKERS. HET IS EVENEENS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEZOEKERS OM ER OP TOE TE ZIEN DAT DE GEBRUIKTE INFORMATIE VRIJ IS VAN VIRUSSEN. IN DE MATE DAT TOEPASSELIJKE WETGEVING IMPLICIETE WAARBORGEN BEPERKT, ZIJN SOMMIGE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN IN BEPAALDE GEVALLEN MOGELIJK NIET VAN KRACHT.

Beperking van de aansprakelijkheid

CSL BEHRING VERWERPT SPECIFIEK OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEID, ZIJ HET OP BASIS VAN EEN CONTRACT, BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, HETZIJ RECHTSTREEKS, ONRECHTSTREEKS, INCIDENTEEL, INDIRECT VOLGEND OP, SPECIFIEK VOORTVLOEIEND UIT OF OP WELKE MANIER DAN OOK VERBONDEN MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE INHOUD ERVAN, ONGEACHT HET FEIT OF CSL BEHRING AL DAN NIET WORDT GEÏNFORMEERD OMTRENT HET RISICO DAT ZULKE SCHADE KAN OPTREDEN. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OMVAT MAAR IS NIET BEPERKT TOT HET VERTROUWEN DAT EEN BETROKKEN PARTIJ STELT IN DEZE WEBSITE OF IN DE INHOUD DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, EN OMVAT EVENEENS ELKE VORM VAN SCHADE DOOR VIRUSSEN, ONDERBREKINGEN IN DE TELECOMMUNICATIEVERBINDINGEN MET DEZE SITE OF VERTRAGINGEN, FOUTEN, LACUNES IN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE BEZOEKER, HETZIJ DOOR DIEFSTAL, VERNIETIGING, NALATIGHEID, OORLOG, TERRORISME, HET NOODLOT, TELECOMMUNICATIESTORINGEN OF DOOR OM HET EVEN WELKE ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT DE SITE OF ZIJN INFORMATIE. BEZOEKERS GEBRUIKEN DEZE SITE EN ZIJN INHOUD OP EIGEN RISICO.

Links naar andere sites

Voor het gebruiksgemak van de bezoekers biedt CSL Behring links naar andere websites aan. Sommige links op deze site leiden echter naar informatiebronnen op servers die beheerd worden door derden over wie CSL Behring geen controle heeft. CSL Behring is niet verantwoordelijk voor inhoud verstrekt door derden of voor de gevolgen indien één van onze bezoekers daarvan gebruik maakt. De toegang tot en het gebruik van zulke sites gebeurt dus op het risico van de bezoekers. Dergelijke links houden niet in dat CSL Behring het materiaal op de sites goedkeurt. CSL Behring verwerpt uitdrukkelijk welke aansprakelijkheid dan ook met betrekking tot de toegang tot zulke sites.

Vrijwaring

Bezoekers die één of meer van de gebruiksvoorwaarden schenden of de site anderszins misbruiken, moeten CSL Behring (met inbegrip van zijn managers, directieleden, personeelsleden, vertegenwoordigers en licentiehouders) schadeloos stellen en vrijwaren van welke aansprakelijkheid dan ook die voortvloeit uit of anderszins gerelateerd is aan een dergelijke schending of misbruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot uitgaven, kosten en honoraria van advocaten.

Adviezen of meningen van deskundigen

Als nuttige informatiebron voor onze bezoekers kan deze site meningen van deskundigen bevatten. De informatie die op deze site, of via een link op deze site, wordt aangemerkt als de opinie van een deskundige vertegenwoordigt de mening van de respectieve deskundigen en niet noodzakelijk die van CSL Behring. De deskundigen in kwestie zijn geen personeelsleden van CSL Behring en worden door CSL Behring ook niet vergoed voor het gebruik van hun opinie. CSL Behring onderschrijft de informatie niet en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of de meningen die in dergelijke artikels wordt uiteengezet. De opinie van een deskundige geeft enkel diens persoonlijke visie weer en mag in geen geval beschouwd worden als de opinie of de verantwoordelijkheid van CSL Behring.

Landgebonden productinformatie

CSL Behring verstrekt informatie over zijn internationale en lokale farmaceutische activiteiten die niet noodzakelijk relevant is voor alle bezoekers in de hele wereld. Zo kunnen handelsmerken van bepaalde producten verschillen van land tot land. Bovendien kunnen de regelgevende overheden in sommige landen de verkoop van producten binden aan andere indicaties, doseringen of beperkingen. Als producten, programma’s of diensten van CSL Behring niet beschikbaar zijn in uw land maar wel vermeld worden op deze website, dan betekent dat niet noodzakelijk dat CSL Behring deze producten, programma’s of diensten wil aankondigen in uw land. Raadpleeg uw plaatselijke contactpersoon van CSL Behring of uw arts voor verdere inlichtingen over de beschikbaarheid van producten in uw land. Wegens verschillen in de specifieke wetgevingen kunnen we niet al onze bezoekers informatie verschaffen over onze receptplichtige geneesmiddelen. CSL Behring beoogt landgebonden productinformatie in eerste instantie aan te bieden aan gezondheidswerkers en enkel wanneer het toegelaten is, ook aan het brede publiek.

Communities

CSL Behring verwacht van de bezoekers die deelnemen aan de discussieforums op deze site dat ze de gebruikelijke communicatieregels volgen en elkaar respecteren. Bezoekers mogen zich niet bezondigen aan het verspreiden of openbaar maken van aanstootgevend, beschimpend, onwelvoeglijk, lasterlijk of obsceen materiaal, of van materiaal dat een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Informatie beschouwd als niet-confidentieel

Tenzij anders vermeld in ons Privacybeleid worden berichten die u via deze site aan CSL Behring bezorgt beschouwd als niet-confidentieel en niet-gebonden aan eigendomsrechten. In de mate dat de wetgeving dat toelaat, staat het CSL Behring vrij om gebruik te maken van zulke informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën, concepten, knowhow of technieken, en dat voor alle doeleinden en zonder vergoeding of bronvermelding. U geeft CSL Behring het onherroepelijke recht om zulke informatie te kopiëren, te veranderen, te publiceren, uit te voeren, door te geven of te tonen via alle mogelijke media in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat alles wat u naar CSL Behring communiceert onderhevig is aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verkrijgen van de nodige goedkeuringen of toelatingen alvorens persoonlijke informatie of informatie over gezondheid in te dienen. U mag via deze site geen informatie indienen die virussen bevat of andere software die de werking van deze site, de computer of het informatiesysteem van andere betrokken partijen nadelig kan beïnvloeden.

Intellectueel eigendom

CSL Behring wil zijn intellectuele eigendomsrechten zoals die worden gestipuleerd in de wet maximaal doen gelden, met inbegrip van strafrechtelijke maatregelen. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (samen de “handelsmerken”) op deze site zijn eigendom of licenties van CSL Behring. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als een impliciete of andere vergunning voor een licentie van of recht op de handelsmerken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating van CSL Behring of van de eigenaar van het handelsmerk indien dat niet CSL Behring is. Daarenboven is voor elke reproductie, doorgifte, wijziging of gebruik van de site-inhoud die niet bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van CSL Behring nodig. Elke kopie van de site-inhoud of een deel ervan moet de volgende copyrightaanduiding dragen: Copyright © 2010 CSL Behring.

Nieuwsberichten

Deze site bevat persberichten en ander nieuws over CSL Behring dat volgens CSL Behring nauwkeurig was op de datum dat het werd voorbereid of openbaar gemaakt op deze site. CSL Behring ziet echter af van elke verplichting om (de inhoud van) zulke persberichten of ander nieuws te updaten. In geen enkel geval mag informatie over andere bedrijven dan CSL Behring beschouwd worden als zijnde verstrekt door CSL Behring en evenmin mag het verschijnen van zulke informatie over andere bedrijven op deze site beschouwd worden als een garantie door CSL Behring voor de nauwkeurigheid of volledigheid van zulke informatie.

Veiligheidsverplichtingen van bezoekers

In sommige gevallen moeten bezoekers zich registreren of een paswoord krijgen om toegang te kunnen hebben tot bepaalde voorzieningen of diensten van deze site. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de vertrouwelijkheid van de registratiegegevens en het paswoord te geranderen. De bezoeker blijft steeds verantwoordelijk voor elk gebruik van het paswoord, ongeacht het feit of hij daartoe al dan niet de toestemming heeft gegeven.

Laatste update: Februari 2010

© 2018 CSL Behring