Naar hoofdcontent gaan

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden in de meest recente versie van het Privacybeleid. Lees a.u.b. ons Privacybeleid om te begrijpen hoe CSL Behring uw persoonlijke informatie mag gebruiken of openbaar maken. Behoudens de omschrijvingen in andere disclaimers, richtlijnen, gebruiksvoorwaarden of berichten op deze website vormen de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en CSL Behring met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Uw gebruik van deze website kan echter gebonden zijn aan bijkomende voorwaarden wanneer u specifieke diensten of onderwerpen raadpleegt in bepaalde delen van deze website, of wanneer u een link volgt van deze website naar andere sites. (Consulteer in dat geval de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de sites in kwestie en beschouw ze als apart en afzonderlijk van het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van CSL Behring).

CSL Behring behoudt zich het recht voor om te allen tijde toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden zonder dat we dat vooraf aankondigen. Door deze website te gebruiken gaat u daarmee akkoord. Onderaan de Gebruiksvoorwaarden staat de datum van de laatste update.

Informatie over de site

Als toonaangevend en innovatief farmaceutisch bedrijf wil CSL Behring een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten met zeldzame en ernstige aandoeningen. Deze site geeft u inzicht in CSL Behring en zijn wereldwijde dochterondernemingen. Om het gebruik van deze site te vergemakkelijken geven we u op maat gesneden informatie, afhankelijk van het doel van uw bezoek: als patiënt, medisch specialist, investeerder of toekomstige medewerker.

LET OP: DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS NIET BEDOELD EN MAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS MEDISCH ADVIES OF ALS INSTRUCTIE VOOR HET CORRECTE GEBRUIK VAN PRODUCTEN DIE WORDEN GEMAAKT OF GEDISTRIBUEERD DOOR CSL BEHRING.

CSL Behring biedt de informatie op deze website aan voor algemene educatieve en informatieve doeleinden. De informatie is niet bedoeld als alternatief voor het advies, de behandeling of aanbevelingen van medisch specialisten. Het is belangrijk dat u het advies volgt van uw arts of andere medisch specialisten die instaan voor uw individuele medische behoeften. Raadpleeg uw arts alvorens gebruik te maken van een geneesmiddel dat op deze website wordt besproken. CSL Behring geeft geen medisch advies of medische dienstverlening.

Beperking van het gebruik

De inhoud van deze site mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gedownload, opgeslagen of verspreid, voor welk doel of aan welke betrokkene dan ook, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming  van CSL Behring. CSL Behring behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en met of zonder reden de toegang van een bezoeker tot deze site te beperken of stop te zetten. 

Geen garantie of waarborg

CSL Behring probeert deze site accuraat en up-to-date te houden. De inhoud van deze site wordt echter aangeboden zonder enige expliciete of impliciete waarborgen. De inhoud van deze website wordt aangeboden “as is” met eventuele fouten. CSL Behring maakt met deze site of zijn inhoud geen enkele aanspraak op of geeft geen waarborg voor de nauwkeurigheid, volledigheid, accuratesse of betrouwbaarheid en garandeert evenmin dat de site foutloos zal zijn.

Beperking van de aansprakelijkheid

CSL Behring is op geen enkele manier aansprakelijk, hetzij voor directe of indirecte schade, met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van deze site en de inhoud ervan. De beperking van de aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, het vertrouwen dat een betrokken partij stelt in deze website of de inhoud. Het omvat eveneens elke vorm van schade door virussen die uw computer kunnen infecteren, verlies van data of enig ander verlies/schade m.b.t uw bezoek aan deze website.

Links naar andere sites

Voor het gebruiksgemak van de bezoekers biedt CSL Behring links naar andere websites aan. Sommige links op deze site leiden echter naar informatiebronnen op servers die beheerd worden door derden over wie CSL Behring geen controle heeft. CSL Behring is niet verantwoordelijk voor inhoud verstrekt door derden of voor de gevolgen indien één van onze bezoekers daarvan gebruik maakt.

De toegang tot en het gebruik van zulke sites gebeurt dus op het risico van de bezoekers. Dergelijke links houden niet in dat CSL Behring het materiaal op de sites goedkeurt. CSL Behring verwerpt uitdrukkelijk welke aansprakelijkheid dan ook met betrekking tot de toegang tot zulke sites.

Landgebonden productinformatie

CSL Behring verstrekt informatie over zijn internationale en lokale farmaceutische activiteiten die niet noodzakelijk relevant is voor alle bezoekers in de hele wereld. Zo kunnen handelsmerken van bepaalde producten verschillen van land tot land. Bovendien kunnen de regelgevende overheden in sommige landen de verkoop van producten binden aan andere indicaties, doseringen of beperkingen.

Als producten, programma’s of diensten van CSL Behring niet beschikbaar zijn in uw land maar wel vermeld worden op deze website, dan betekent dat niet noodzakelijk dat CSL Behring deze producten, programma’s of diensten wil aankondigen in uw land. Raadpleeg uw plaatselijke contactpersoon van CSL Behring of uw arts voor verdere inlichtingen over de beschikbaarheid van producten in uw land.

Wegens verschillen in de specifieke wetgevingen kunnen we niet al onze bezoekers informatie verschaffen over onze receptplichtige geneesmiddelen. CSL Behring beoogt landgebonden productinformatie in eerste instantie aan te bieden aan gezondheidswerkers en enkel wanneer het toegelaten is, ook aan het brede publiek.

Intellectueel eigendom

CSL Behring wil zijn intellectuele eigendomsrechten zoals die worden gestipuleerd in de wet maximaal doen gelden, met inbegrip van strafrechtelijke maatregelen. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (samen de “handelsmerken”) op deze site zijn eigendom of licenties van CSL Behring.

Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als een impliciete of andere vergunning voor een licentie van of recht op de handelsmerken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating van CSL Behring of van de eigenaar van het handelsmerk indien dat niet CSL Behring is.

Bovendien is voor elke reproductie, doorgifte, wijziging of gebruik van de site-inhoud die niet bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van CSL Behring nodig. Elke kopie van de site-inhoud of een deel ervan moet de volgende copyrightaanduiding dragen: Copyright © 2018 CSL Behring.

Veiligheidsverplichtingen van bezoekers

In sommige gevallen moeten bezoekers zich registreren of een paswoord krijgen om toegang te kunnen hebben tot bepaalde voorzieningen of diensten van deze site. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de vertrouwelijkheid van de registratiegegevens en het paswoord te garanderen. De bezoeker blijft steeds verantwoordelijk voor elk gebruik van het paswoord, ongeacht het feit of hij daartoe al dan niet de toestemming heeft gegeven.

 

Laatste update: mei 2024